Revīzijas pakalpojumi

Pirmkārt un galvenokārt, mēs saprotam finanšu revīziju kā līdzekli, kas ļauj sniegt mūsu klientiem detalizētu informāciju par uzņēmējdarbības stratēģijas īstenošanu, ikdienas procesiem, finanšu pārskatu sagatavošanu un saistīto risku mazināšanu, kā arī pārliecināties par visu tiesību aktos noteikto prasību pienācīgu izpildi.

Mēs sniedzam revīzijas pakalpojumus, ievērojot neatkarības, objektivitātes un konfidencialitātes principu, kā arī citus revidentiem noteiktos ētikas pamatprincipus, lai nodrošinātu Jūsu saimnieciskajā darbībā būtiskās finanšu informācijas ticamību un palīdzētu Jums pieņemt pareizus lēmumus par uzņēmuma darbības rezultātiem, vadības un kontroles sistēmu, uzsāktajiem projektiem un jebkuriem citiem jautājumiem, kuru risināšanā nepieciešama visaptveroša un precīza finanšu informācija. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu zvērinātam revidentam ir jāveic gada pārskata revīzija, ja Sabiedrība atbilst šādiem kritējiem:

Jaunas revīzijas prasības

 

Pēc Jūsu pieprasījuma mēs varam piedāvāt Jums šādus revīzijas pakalpojumus:Ja vēlaties saņemt mūs sākotnējo cenas piedāvājumu finanšu pārskatu revīzijai, lūdzu, aizpildiet revīzijas pieteikuma veidlapu. Mēs atbildēsim Jums nekavējoties. Par jebkādiem citiem revīzijas pakalpojumiem, kurus Jūs vēlētos saņemt vai par kuriem Jums būtu kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni vai e-pastu.