Jaunumi

Aleksandra Ivanova portālā iFinanses raksta par to, vai apsaimniekotājam jāreģistrējas par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju

Vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai jāreģistrējas par pievienotās vertības nodokļa (PVN) maksātāju, ja mājas apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, kas tiek uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā neto apgrozījums, gadā nepārsniedz 50 000 EUR? Samaksa par komunāliem pakalpojumiem netiek uzrādīta ieņēmumos.http://ifinanses.lv/raksti/nodokli/pievienotas-vertibas-nodoklis/vai-apsaimniekotajam-jaregistrejas-par-pievienotas-vertibas-nodokla-maksataju/8299

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības sniegtie mājas apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi Pievienotās vērtības likuma (PVN likums) 52.panta 1.daļas 8.punkta "b" apakšpunkta izpratnē ir dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību biedriem sniegtie dzīvojamo māju uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumi, kas saskaņā ar minēto pantu ir ar PVN nodokli neapliekamie pakalpojumi.

Ar 01.01.2016. stājās spēkā PVN likuma grozījumi, nosakot, ka ar 01.07.2016. PVN ir jāpiemēro dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem, kas sniegti iedzīvotājiem, un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību sniegtajiem dzīvojamo māju uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumiem, kas sniegti to biedriem.
 
Līdz ar to, sākot ar 01.07.2016. minētie pakalpojumi tiks uzskatīti par ar PVN apliekamajiem pakalpojumiem.
 
Saskaņā ar PVN likuma 59.panta 1.daļu nodokļa maksātājam ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā, ja tā ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopēja vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 EUR.
 
Saskaņā ar PVN likuma 59.panta 2.daļu, nodokļu maksātājam ir pienākums reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko mēnesim, kad ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 50 000 EUR.
 
Ņemot vērā minēto, kooperatīvajai sabiedrībai būs pienākums pēc 01.07.2016. reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko mēnesim, kad ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība (t.i., neto apgrozījums), skaitot no 01.07.2016. pārsniedz 50 000 EUR.