Jaunumi

Kādas izmaksas iekļaut pamatlīdzekļa pašizmaksā? Atbild Andris Jaunzemis.

Uz īpašumā esoša zemes gabala atrodas palīgceltne – ēka (īpašumā), kura tiks rekonstruēta, un šai ēkai tiks piebūvēta klāt papildu ēka. Ēkas tiks izmantotas saimnieciskajā darbībā. Vai visi izdevumi, kas saistīti ar dokumentācijas kārtošanu – dažādas izziņas, vērtēšana, saskaņošana, topogrāfijas projekts utt., ir iekļaujami jaunizveidotā objekta pašizmaksā, vai jāattiecina uz pārskata perioda izmaksām?Izmaksu iekļaušanu pamatlīdzekļu vērtībā nosaka 16. Starptautiskais grāmatvedības standarts Pamatlīdzekļi (turpmāk - Standarts). Standarta 10. punkts nosaka, ka saskaņā ar atzīšanas principu uzņēmums novērtē visas tā pamatlīdzekļu izmaksas brīdī, kad tās rodas. Šīs izmaksas ietver tās summas, kas sākotnēji radušās, lai iegūtu vai veidotu pamatlīdzekļu posteni, un izmaksas, kas radušās vēlāk, lai to pievienotu, aizvietotu vai apkalpotu.

Saskaņā ar Standarta 16. punktu pamatlīdzekļu objekta izmaksas veido:

 • tā pirkšanas cena;
 • jebkuras tieši attiecināmas izmaksas aktīva nogādāšanai izmantošanas vietā un sagatavošanai tam darbības stāvoklim, ko iecerējusi vadība (skat. Standarta 17. punktu);
 • objekta izmaksās ir ietverta attiecīgās vienības nojaukšanas un likvidācijas, kā arī tās atrašanās vietas atjaunošanas izmaksu sākotnējā aplēse. Tās ir saistības, kuras uzņēmumam rodas vai nu pamatlīdzekļu iegādes brīdī, vai arī pēc pamatlīdzekļa lietošanas zināmā laika posmā, izņemot, ja minētajā posmā tas tiek izmantots ražošanā.

Standarta 17. punkts nosaka, ka tieši attiecināmas izmaksas ir, piemēram, šādas:

 • darba samaksa, kas tieši radusies noteiktā pamatlīdzekļa izveidošanas vai iegādes dēļ;
 • vietas sagatavošanas izmaksas;
 • sākotnējās piegādes un pārkraušanas izmaksas;
 • uzstādīšanas un montēšanas izmaksas;
 • pārbaudes izmaksas, lai noteiktu, vai aktīvs strādā pareizi, atņemot neto ieņēmumus no jebkura objekta, kas saražots aktīva sagatavošanas noteiktā vietā un stāvoklī laikā (piemēram, iekārtas pārbaudes laikā saražoti paraugi) pārdošanas; un
 • maksa par speciālistu darbu (profesionālo pakalpojumu izmaksas).

Savukārt Standarta 19. punkts sniedz izmaksu piemērus, kas nav pamatlīdzekļu objekta izmaksas:

 • jaunas ražotnes atvēršanas izmaksas;
 • jauna produkta vai pakalpojuma ieviešanas izmaksas (ieskaitot reklāmas un pārdošanas veicināšanas pasākumu izmaksas);
 • uzņēmējdarbības veikšanas izmaksas jaunā atrašanās vietā vai ar citu pircēju grupu (ieskaitot personāla apmācības izmaksas); un
 • administrācijas un citas vispārīgas pieskaitāmas izmaksas.

Tādējādi, ņemot vērā, ka izdevumi, kas saistīti ar projekta dokumentācijas kārtošanu (dažādas izziņas, vērtēšanas, saskaņošanas, topogrāfijas, projekts), ir neatņemama projekta sastāvdaļa, bez kuras nav iespējams šo projektu sekmīgi pabeigt (skat. 16. punktu), tad šādas izmaksas ir pieskaitāmas pamatlīdzekļa vērtībai un norakstāmas atbilstoši plānotajam pamatlīdzekļa izmantošanas laikam, sākot ar tā pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.