Jaunumi

Nodokļu likumdošanas apskats - Jūlijs, 2012

TaxLink Baltic piedāvā nodokļu likumdošanas apskatu par 2012. gada jūliju. 

Tax_Newsletter_072012.pdfNormatīvie akti

Izsludināti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Šī gada 12. jūlijā izsludināti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas, atbilstoši mūsu iepriekšējā nodokļu likumdošanas jaunumu apskatā norādītajam, paredz vairākas būtiskas izmaiņas nodokļu maksātāju pienākumos un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tiesībās. Atgādinām, ka ar minētajiem grozījumiem:

- Ieviestas prasības transferta cenu dokumentācijai; Grozījumi stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī
- Noteiktas VID tiesības apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību; Grozījumi stājas spēkā 2012. gada 27. jūlijā
- Noteikts aizliegums veikt darījumus ar uzņēmumiem, kuru darbību apturējis VID; Grozījumi stājas spēkā 2012. gada 27. jūlijā
- Mainīti skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas sliekšņi. Grozījumi stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī

Sīkāk ar minēto grozījumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājas lapā ievietotajā jūnija nodokļu likumdošanas jaunumu apskatā: http://www.taxlink.lv/lv/jaunumi/

Izsludināti grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”

Šī gada 12. jūlijā izsludināti grozījumi likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”. Grozījumi:

- precizē VID uzdevumus muitas politikas īstenošanā;
Grozījumi stājas spēkā 2012. gada 25. jūlijā

- nosaka Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram jaunu funkciju – slēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu konkrētam darījumam vai darījumu veidam.
Grozījumi stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī

Noteikta apstiprināšanas kārtībā komercsabiedrību darījumiem ar saistītajām personām

Šī gada 4. jūlijā izsludināti grozījumi Komerclikumā, kas nosaka kārtību, kādā apstiprināmi kapitālsabiedrību slēgtie darījumi ar to saistītām personām. Ar grozījumiem noteikti subjekti – saistītās personas (piemēram, dalībnieki, valdes locekļi, padomes locekļi utt.), kuriem, slēdzot darījumus ar kapitālsabiedrību, jāsaņem augstākas lēmējinstitūcijas (padomes, dalībnieku sapulces) atļauja vai apstiprinājums.

Ierobežojumi darījumu slēgšanai neattiecas uz tādiem darījumiem, kas veikti sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros par parasto vērtību, bezatlīdzības darījumā, izsolē, biržas darījumā vai saskaņā ar tiesas nolēmumu.

Attiecībā uz SIA tiek paredzēta iespēja statūtos noteikt citādu darījumu apstiprināšanas kārtību.
Grozījumi stājas spēkā 2012. gada 4. jūlijā

Grozījumi Gada pārskatu likumā

Šī gada 28. jūnijā izsludināti grozījumi Gada pārskatu likumā. Grozījumi:

- precizē likumā noteiktos terminus Vadība un Koncerns;
- paredz informācijas sniegšanu par kapitālsabiedrības veiktajiem darījumiem ar tās saistītajām personām gadījumā ja tās pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un ir saņemts revidenta atzinums;
- precizē gada pārskatā norādāmās ziņas.
Grozījumi stājas spēkā 2012. gada 10. jūlijā 

Par Padziļinātās sadarbības programmas ieviešanu

Ieviešot Padziļinātās sadarbības programmu, šī gada jūlijā stājas spēkā Ministru Kabineta (MK) noteikumi un noteikumu grozījumi.

MK 2012. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 459 „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību” nosaka kritērijus programmas dalībnieka statusa iegūšanai, kārtību pieteikuma iesniegšanai un izskatīšanai, kā arī kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj Padziļinātās sadarbības programmā un publicē informāciju Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā.

Grozījumi stājās spēkā 2012. gada 7. jūlijā

Grozījumi MK 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 691 \"Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai\" paredz nodokļu maksātājiem, kuri ieguvuši Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statusu, atbrīvojumu no galvojuma sniegšanas par muitas parādu (kas var rasties), par PVN parādu (ja, piemērojot muitas procedūru - tranzīts, tiek izmantots vispārējais galvojums), par akcīzes nodokļa parādu (izņemot, ja tiek piemērota muitas procedūra - tranzīts). Tāpat grozījumi paredz ilgāku atbrīvojuma no vispārējā galvojuma piemērošanu, ja tiek izmantota muitas procedūra - tranzīts.

Grozījumi stājās spēkā 2012. gada 5. jūlijā

Grozījumi MK 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 302 \"Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem\" paredz nodokļu maksātājiem, kuri ieguvuši Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statusu, noteikt iespēju piemērot akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma samazinājumu 100% apmērā, izņemot gadījumus, kad akcīzes preces tiek pārvietotas, tām piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.

Grozījumi stājās spēkā 2012. gada 7. jūlijā

Tiesu un VID prakse

VID uzziņas

Informējam, ka VID 2012. gada jūlija mēnesī saistībā ar nodokļu jautājumiem sniedzis šādas uzziņas:
- Par nodokļa rēķinu ārvalstu valūtā.
- Par kases čeka rekvizītiem, lai to varētu izmantot par nodokļa rēķinu un attaisnojuma dokumentu.
- Priekšnodokļa atskaitīšana par automašīnu, kas iegādāta biedrības mērķu sasniegšanai.

Citas aktualitātes

Saeimā

2012. gada 5. jūlijā Saeimas atbildīgajai komisijai nodots likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (303/Lp11). Grozījumu projekts paredz šādus būtiskākos grozījumus:

- Ieviest vispārējās pretizvairīšanās normas. Turpmāk darījumi tiks vērtēti kopumā, neskatoties uz to, ka katrs atsevišķs darījums neliecina par izvairīšanos no nodokļa nomaksas. Izvērtējot darījumus, tiks ņemti vērā vairāki kritēriji, piemēram, vai darījums ir ekonomiski pamatots, vai ar saprotamu ekonomisko pamatojumu tiek iesaistīts ārvalstu nodokļu maksātājs;

- Noteikt iespēju VID, neveicot auditu, pēc muitas kontroles veikšanas vai lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pieņemšanas vai citas kompetentās iestādes lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā paziņošanas aprēķināt budžetā maksājamo nodokļu (maksājumu) summu un nokavējuma naudu. Lēmums, kurā tiks aprēķināta budžetā maksājamo nodokļu summa, ir uzskatāms par kontroles rezultātā pieņemto;

- Izveidot publiski pieejamu datu bāzi, kurā tiks ievietota informācija par nodokļu maksātājiem, kuriem nodokļu parādi kopsummā pārsniedz 100 latus. Informācija tiks aktualizēta divas reizes mēnesī;

- Izveidot publiski pieejamu datu bāzi, kurā tiks ievietota informācija par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, patentmaksas maksātājas vai kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu; 

- Noteikt minimālo nodokļu parāda apmēru līdz kuram parāda piedziņa netiks uzsākta. Ņemot vērā, ka izmaksas katrā konkrētā piedziņas procesā var mainīties atkarībā no lietas īpatnībām, paredzēts noteikt, ka minimālā summa ir 10 latu;

- Izslēgt pantu, ar kuru ir reglamentēta lēmumu par tirgus cenas vai tirgus vērtības noteikšanu konkrētam darījumam pārsūdzēšana Darījumu novērtējuma komisijā;

- Aizstāt terminu pastāvīgā dzīvesvieta ar terminu deklarētā dzīvesvieta.

Pasaulē

Eiropas Komisija publicējusi atjaunotas atzītā komersanta (Authorised Economic Operators jeb AEO) vadlīnijas. Vadlīnijas sniedz skaidrojumu par AEO statusu, tā iegūšanu un piemērošanu, AEO priekšrocībām utt. Ar vadlīnijām iespējams iepazīties EK mājas lapā: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm 

The Financial Times izdevums FDi Intelligance, kas specializējās ārvalstu investīciju izpētes un investīciju piesaistes jautājumos, izdevis ikgadējo salīdzinošo pētījumu par pasaules speciālajām ekonomiskajām zonām (SEZ) - Global Free Zones of the Future 2012/2013. Pasaules 50 perspektīvāko SEZ sarakstā šogad vietu ieņem trīs Latvijas SEZ: Ventspils, Rīgas un Rēzeknes. Jāatzīmē, ka kopējā SEZ vērtējumā augsto sesto vietu ieņem Ventspils SEZ, kas vienlaicīgi atzīta par otro labāko ostu SEZ. Sīkāk ar pētījumu iespējams iepazīties:

http://www.fdiintelligence.com/Rankings/Global-Free-Zones-of-the-Future-2012-13