Jaunumi

Nodokļu likumdošanas apskats - Jūnijs, 2012

TaxLink Baltic piedāvā nodokļu likumdošanas apskatu par 2012. gada jūniju.Normatīvie akti

Šī gada 21. jūnijā Saeimā trešajā, galīgajā lasījumā tika pieņemti apjomīgi grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas nodokļu maksātāju pienākumos un Valsts ieņēmumu dienesta tiesībās.

Ieviestas prasības transferta cenu dokumentācijai

Pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām” ietver būtiskus noteikumus attiecībā uz transferta cenu piemērošanu.

Proti, likums nosaka, ka uzņēmumiem, kuru neto apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latu un ar saistītajām personām veiktā darījuma apmērs pārsniedz 10 000 latu, būs jāsagatavo transferta cenu dokumentācija.

Likums paredz, ka saņemot nodokļu administrācijas uzaicinājumu, nodokļu maksātājam būs pienākums minēto informāciju (transferta cenu dokumentāciju) iesniegt nodokļu administrācijai viena mēneša laikā.

Turklāt likums paredz iespēju noslēgt iepriekšēju vienošanos par darījumu tirgus cenas noteikšanu ar nodokļu administrāciju (Advanced Pricing Agreement - APA).

Likums arī paredz, ka VID varēs pārbaudīt transferta cenas atbilstību tirgus cenai, precizēt nodokļu deklarācijas un uzlikt soda naudu piecu gadu laikā pēc likumos noteiktā maksāšanas termiņa.

Grozījumi stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī

VID tiesības apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību

Pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām” paredz VID tiesības apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem pārkāpumiem:

1) nodokļu maksātājs nodarbina personas, ar kurām nav noslēgts rakstveida darba līgums;

2) nodokļu maksātājs ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

3) nodokļu maksātājs lieto kases aparātu, kurai ir mainīta programmatūra vai veiktas citas darbības, ar kurām radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu;

4)      nodokļu maksātājs nodarbinātajai personai izmaksā ienākumus, kuri nav uzrādīti grāmatvedības uzskaitē.

Informāciju par uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība ir apturēta, VID publicēs savā mājas lapā, kā arī nosūtīs to Uzņēmumu reģistram un citām kompetentām iestādēm.

Grozījumi stāsies spēkā 2012. gada 1.jūlijā

Aizliegums veikt darījumus ar uzņēmumiem, kuru darbību būs apturējis VID

Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” visiem nodokļu maksātājiem ir aizliegts pildīt maksājumu saistības un veikt darījumus ar uzņēmumiem, kuru darbību ir apturējis VID.

Līdz ar to visiem nodokļu maksātājiem pirms darījumu veikšanas ar kādu partneri būs nepieciešams VID mājas lapā vai Uzņēmumu reģistrā pārbaudīt vai šī darījuma partnera saimnieciskā darbība nav apturēta.

Ja nodokļu maksātājs veiks darījumu ar uzņēmumu, kura darbību ir apturējis VID, un šī darījuma summa pārsniegs 1000 latu, tad izdevumi, kas nodokļu maksātājam radīsies šādas rīcības rezultātā, nebūs uzskatāmi par izdevumiem, kas saistīti ar tā saimniecisko darbību.

Grozījumi stāsies spēkā 2012. gada 1.jūlijā

Mainīti skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas sliekšņi

Pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām” paredz, ka no 2013. gada 1. janvāra nodokļu maksātājiem būs jādeklarē savstarpēji veiktie darījumi skaidrā naudā no 1000 latiem mēnesī (nevis no 3000 latiem), kā arī nodokļu maksātāji nebūs tiesīgi veikt darījumus skaidrā naudā, kuru apmērs pārsniedz 5000 latu mēnesī.

Grozījumi stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī

Noteikumi Padziļinātās sadarbības programmas ieviešanai

Šī gada 26. jūnija Ministru Kabinets pieņēma „Noteikumus par Padziļinātās sadarbības programmas darbību”, jeb apstiprināja tā saucamā Uzticamo uzņēmumu saraksta darbības kārtību. Noteikumi nosaka:

1) kritērijus Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statusa iegūšanai;

2) pieteikuma dalībai programmā iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj programmā un publicē informāciju par nodokļu maksātāja iekļaušanu dalībnieku reģistrā;

3) kritērijus programmas dalībnieka statusa atņemšanai.

Noteikumi stāsies spēkā 2012. gada 1. jūlijā

Samazināta PVN likme

2012. gada 1. jūlijā stājas spēkā jaunā PVN likme, kas ir samazināta no 22% līdz 21%.

Ja preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana ir notikusi līdz 2012. gada 30. jūnijam, bet nodokļa rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro nodokļa likmi, kas bija spēkā līdz 2012. gada 30. jūnijam, t.i. 22%.

Citas nodokļu aktualitātes

Augstākā tiesa

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšana no ienākuma no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir uzskatāms par personas personīgo nekustamo īpašumu

 2012. gada 4. jūnijā Augstākās tiesas Senāts lietā Nr.A42723108 ir nospriedis, ka, ja persona veic saimniecisko darbību, nodarbojoties ar nekustamo īpašumu tirdzniecību, tad pēc būtības ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiks aplikti ienākumi no šai personai piederošo nekustamo īpašumu pārdošanas neatkarīgi no tā vai šie īpašumi ir vai nav uzskatāmi par šīs personas personīgo īpašumu. 

Augstākā tiesa savu spriedumu pamatoja ar 2011. gada 13. decembra Satversmes tiesas lēmumā sniegto likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 19. punkta „c” apakšpunkta interpretāciju.

Valsts ieņēmumu dienests

2012. gada 11. jūnijā VID ir aktualizējis metodisko materiālu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem.

Tax_Newsletter_062012.pdf