Jaunumi

Rūdolfs Vilsons portālā iFinanses atbild uz jautājumu, kādā apmērā atskaitāms priekšnodoklis, ja pamatlīdzeklim mainās izmantošanas mērķis?

Firma nodarbojas ar automašīnu nomu, bet 2012. gada jūlijā iegādāja automobili nevis iznomāšanai, bet saimniecisko darījumu veikšanai. 20% pievienotās vērtības nodoklis (PVN) no iegādes cenas netika atskaitīts kā priekšnodoklis. Sākot no 2012.gada oktobra, šis automobilis nodots uz nomu. Vai mēs varam kādu daļu PVN atskaitīt kā priekšnodokli? Atbild SIA TaxLink Baltic projektu vadītājs Rūdolfs Vilsons:
 
No minētās informācijas noprotams, ka konkrētajā situācijā automašīna visu tās izmantošanas laiku tiek izmantota apliekamās personas saimniecisko darījumu nodrošināšanai, taču sākot no 2012. gada oktobra, mainās tās izmantošanas mērķis.
 
Likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 10. panta 7.1 daļā noteikts, ka no budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 20% no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi.
 
Savukārt minētā panta 7.2 daļa paredz izņēmumu no iepriekš minētā, nosakot, ka 10. panta 7.1 daļa un attiecīgi 20 % priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums nav piemērojams gadījumiem, kad apliekamā persona iegādājas vieglo pasažieru automašīnu vieglo automašīnu nomas pakalpojumu sniegšanai.
 
Ne likums par PVN, ne MK 14.11.2006. noteikumi Nr. 933 Likuma Par pievienotās vērtības nodokli normu piemērošanas noteikumi neparedz īpašu regulējumu gadījumam, kad pēc vieglās pasažieru automašīnas iegādes ar nodomu to izmantot konkrētam (10. panta 7.2 daļā minētajam) mērķim, un priekšnodokļa atskaitīšanas, tiek mainīts vieglās pasažieru automašīnas izmantošanas mērķis. Proti, netiek noteikts, vai attiecīgajā situācijā pēc priekšnodokļa atskaitīšanas, nodokļu maksātājam, mainot automašīnas izmantošanas mērķi, ir tiesības koriģēt no budžeta atprasāmo priekšnodokļa summu.
 
Likuma par PVN 10.panta 12.daļa paredz, ka nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma un nodokļa rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā. Minētais pants nosaka prasības, pēc kuru pilnīgas ievērošanas priekšnodoklis var tikt atskaitīts, taču nenosaka konkrētu atskaitīšanas laiku, proti, ierobežotu periodu, kurā tas atskaitāms.
 
Ņemot vērā minēto, varētu uzskatīt, ka gadījumā, ja priekšnodoklis netika atskaitīts uzreiz pēc automašīnas iegādes (atbilstoši sākotnējam izmantošanas mērķim), atskaitot priekšnodokli pēc izmantošanas mērķa maiņas, priekšnodokli varētu atskaitīt tādā apmērā, kāds ir atbilstošs jaunajam automašīnas izmantošanas mērķim.
 
Lai arī izmaiņas PVN uzkaitē saistībā ar automašīnas izmantošanas mērķa maiņu varētu tikt atspoguļotas uzņēmuma grāmatvedībā un attiecīgi varētu tikt noteikta atskaitāmā priekšnodokļa daļa pēc transporta līdzekļa izmantošanas mērķa maiņas, konkrētajā gadījumā, ņemot vēra to, ka likuma par PVN normas neaizliedz šādu priekšnodokļa korekciju, taču nenosaka arī priekšnodokļa koriģēšanas kārtību, uzņēmumam būtu ieteicams vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pēc rakstiska skaidrojuma attiecībā uz konkrēto situāciju.
 
www.ifinanses.lv