Jaunumi

Svetlana Roščina portālā ifinanses atbild, vai UIN par dividendēm var nemaksāt Latvijā

Latvijas sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Lietuvas sabiedrība, kurai aprēķinātas dividendes par 2018.gadā gūto peļņu. Vai, aprēķinot dividendes par 2018.gadu, uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) var neaprēķināt Latvijā, bet gan maksāt to tikai Lietuvā, pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas konvenciju dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksas novēršanai” (konvencija) nosacījumiem dividendēm? https://ifinanses.lv/raksti/nodokli/uznemumu-ienakuma-nodoklis/vai-uin-par-dividendem-var-nemaksat-latvija/15315

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums) noteikts, ka, izmaksājot dividendes, ar UIN apliekamo objekta bāzes vērtību dala ar koeficientu 0,8 un tad no šīs summas aprēķina UIN 20% apmērā. Savukārt, konvencijas 10.pantā paredzēts, ka, izmaksājot dividendes Lietuvas rezidentiem, tās var tikt apliktas ar UIN Lietuvā, piemērojot zemāku UIN likmi, kas nepārsniedz 15% no dividenžu bruto apjoma.

Līdz ar to rodas jautājums, vai, izmaksājot dividendes no 2018.gadā gūtās peļņas, nerezidentam ir piemērojami konvencijā paredzētie nosacījumi un nodokļu likmes, ņemot vērā, ka konvencija kā starptautisks līgums ir spēcīgāka par Latvijas likumu.

Šajā gadījumā svarīgi nošķirt UIN likumā un konvencijā noteiktos dividenžu jēdzienus:

  • Latvijas UIN maksājams no sadalītām dividendēm, kas aprēķinātas no konkrētajā gadā gūtās peļņas, respektīvi, Latvijas UIN ir peļņas nodoklis;
  • nodoklis no dividendēm, kas regulēts konvencijas 10.pantā.

UIN likumā konkrēti noteikts, ka ar UIN apliekamajā bāzē tiek iekļauta sadalītā pelņa, ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi un citi apliekamie objekti. Tas nozīmē, ka Latvijas UIN pēc būtības ir nodoklis no uzņēmējdarbības pelņas, kas gūta Latvijā.

Savukārt, atbilstoši konvencijas 7.pantam uzņēmējdarbības peļņa tiek aplikta tajā valstī, kurā uzņēmums gūst peļņu, tādēļ konvencijas normas, kurās regulēta dividenžu aplikšana ar UIN, nav attiecināmas uz Latvijas UIN.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izmaksājot dividendes no 2018.gadā gūtās peļņas Lietuvas rezidentam, UIN ir jāmaksā Latvijā atbilstoši UIN likumā noteiktajām normām.