Jaunumi

Vai, uzsākot preču piegādi ES teritorijā, jāreģistrējas par PVN maksātāju? Portālā iFinanses atbild Rūdolfs Vilsons.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) darbojas no 2012.gada marta un iepērk preces no citām ES dalībvalstīm, un saskaņā ar likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 26.panta 1.daļu nav reģistrējies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ar PVN apliekamo personu reģistrā. Šīs preces tālāk tiek pārdotas Latvijas un citu ES dalībvalstu fiziskajām personām. Vai, pārdodot preces citu ES dalībvalstu fiziskajām personām, neiestājas pienākums reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā un aprēķināt un maksāt PVN? Ja ir nepieciešams reģistrēties, kā veikt reģistrāciju, ja termiņš ir nokavēts? Kā izlabot ieņēmumus un aprēķināt nodokli, kā iesniegt deklarācijas? Vai gadījumā, ja jāaprēķina un jāmaksā nodoklis, būs iespējams atskaitīt arī priekšnodokli?Atbild SIA TaxLink Baltic projektu vadītājs Rūdolfs Vilsons:
 
Likuma par PVN 1. panta 32. punkts nosaka, ka preču piegāde ES teritorijā ir preču piegāde, ja preces no iekšzemes nosūta vai transportē uz citu ES dalībvalsti un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodrošina preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā.
 
Likums par PVN nenosaka bezierunu pienākumu personai reģistrēties VID ar PVN apliekamo personu reģistrā, uzsākot preču piegādi ES teritorijā, kuras ietvaros preces no Latvijas tiek piegādātas citas ES dalībvalsts PVN vajadzībām nereģistrētai fiziskai personai.
 
Saskaņā ar likuma par PVN 3. panta 5.3 daļu fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji var nereģistrēties VID ar PVN apliekamo personu reģistrā un nemaksāt nodokli valsts budžetā, ja to veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 35 000 latu.
 
Ņemot vērā to, ka preču piegāde ES teritorijā atbilstoši 18. panta 1.daļai ir ar PVN apliekams darījums, kā arī to, ka par preču piegādes vietu ir uzskatāma Latvija, uzņēmumam jāizvērtē apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu (nevis kalendārā gada!) periodā.
Atbilstoši likuma par PVN 3. panta 5.4 daļā noteiktajam uzņēmumam, sasniedzot minēto reģistrācijas slieksni, līdz attiecīgajam taksācijas periodam sekojošā mēneša 15. datumam jāiesniedz iesniegums reģistrācijai VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.
 
Gadījumā, ja reģistrācijas slieksnis ir ticis pārsniegts, uzņēmumam joprojām ir pienākums reģistrēties VID ar PVN apliekamo personu reģistrā likuma par PVN un MK 14.11.2006. gada noteikumu Nr. 933 Likuma Par pievienotās vērtības nodokli normu piemērošanas noteikumi noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu VID.
 
Pēc reģistrācijas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā uzņēmumam jāsniedz aktuālā taksācijas perioda PVN deklarācija, pievienojot aprēķinu par laikā nedeklarēto iepriekšējo periodu PVN, kā arī attiecīgi jāveic nokavētā PVN samaksa.
 
Attiecībā uz priekšnodokļa atskaitīšanu jāņem vērā likuma par PVN 10. panta 1.4 daļā noteiktais, ka apliekamajai personai ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem pirms šīs personas reģistrācijas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā, ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi ir izmantoti vai tiks izmantoti apliekamo darījumu nodrošināšanai. Tāpat jāievēro minētā panta 1.6 daļā norādītie priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi, piemēram, ka 1.4 daļā noteiktās tiesības nav piemērojamas, ja preces ir iegādātas agrāk nekā 12 mēnešus pirms dienas, kad apliekamo personu uzskata par reģistrētu VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.
www.ifinanses.lv