Jaunumi

Skaidrojums nozīmīgākajām izmaiņām nodokļu likumdošanā 2018. gadā

No 2018. gada plānotas būtiskas izmaiņas likumdošanā, kas regulē nodokļu iekasēšanu. Tax Link Baltic speciālisti ir apkopojuši informāciju un izveidojuši skaidrojumu par nozīmīgākajām izmaiņām, kas būtu jāzina uzņēmumu grāmatvežiem un finanšu direktoriem.Visnozīmīgākās izmaiņas, kas stāsies spēkā 2018. gadā, attiecas uz reinvestētās peļņas atbrīvošanu no aplikšanas ar nodokli, proti, uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) būs maksājams tikai tad, kad uzņēmums izmaksā dividendes vai veic citus uz faktisku peļņas sadali vērstus maksājumus. Fiziskajām personām, kuras saņem šādas dividendes, nebūs pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Jaunā efektīva UIN likme ir 20% no bruto peļņas, bet tā kā nodoklis tiek piemērots attiecīgo maksājumu neto summai, lai aprēķinātu budžetā iemaksājamo UIN, izmaksājamo dividenžu vai citu uz faktisku peļņas sadali vērstu maksājumu summa jāreizina ar 25%.

UIN 25% apmērā piemēro šādiem maksājumiem:
• dividendes (tostarp ārkārtas);
• nosacītās dividendes;
• ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi;
• saistītām personām izsniegtie aizdevumi;
• palielinātie procentu maksājumi;
• norakstītie nedrošie debitoru parādi;
• cenu korekcijas saskaņā ar transfertcenu veidošanas noteikumiem;
• likvidācijas kvotas.

DIVIDENDES

Dividendēm, tostarp ārkārtas dividendēm, piemēro UIN likmi 25% apmērā.

Pārrobežu dividenžu aplikšana ar nodokli
Dividendes nav apliekamas ar UIN, ja uzņēmums tās ir saņēmis no ārvalstu uzņēmuma, kas attiecīgajā valstī maksā peļņas nodokli (izņemot no ofšoru uzņēmumiem saņemtās dividendes), vai ja no dividendēm attiecīgajā valstī tika ieturēts nodoklis to izmaksāšanas brīdī.

Līdz 2018. gadam uzkrātās peļņas sadale
Sadalot līdz 2018. gadam uzkrāto peļņu (izmaksājot dividendes), UIN nepiemēro. Savukārt fiziskajām personām šādas izmaksājamās dividendes ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli pēc šādām likmēm:
• 10%, izmaksājot dividendes 2019. vai 2020. gadā;
• 20%, izmaksājot dividendes, sākot ar 2021. gadu.
Mikrouzņēmumu izmaksājamās dividendes ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli ar likmi 20% apmērā neatkarīgi no tā, vai sadalāmā peļņa tika uzkrāta līdz 2018. gadam vai pēc tam.

NOSACĪTĀS DIVIDENDES

Par nosacītajām dividendēm, kuras apliekamas ar UIN likmi 25% apmērā, ir uzskatāma:
• tāda pamatkapitāla samazināšana (tāpat arī uzņēmuma likvidācijas gadījumā), kas agrāk bija palielināts par nesadalītās peļņas summu, no kuras netika samaksāts UIN saskaņā ar jauno nodokļa piemērošanas kārtību;
• pamatkapitāla daļa, kas agrāk bija palielināta par nesadalītās peļņas summu, ja uzņēmums kļūst
par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju.

AR SAIMNIECISKO DARBĪBU NESAISTĪTIE IZDEVUMI

Ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem piemēro UIN 25% apmērā.
Zemāk ir sniegti likumā minēto ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu piemēri:
• jebkuras izmaksas, kuras ir saistītas ar apgrozījuma vai nodokļu bāzes samazināšanos un kuras ir radušās pēc uzņēmuma vai akcionāra/dalībnieka iniciatīvas;
• darbinieku atpūtas izdevumi, kuri nebija apliekami ar darba algas nodokļiem;
• dāvinājumi vai kredīti un aizņēmumi dāvinājuma veidā;
• ziedojumi, kuru apjoms pārsniedz noteiktās robežas;
• izmaksas par tādu aktīvu iegādi, kuri iegādāti sākot ar 2018. gadu un kurus izmanto ar uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu nesaistītiem mērķiem;
• tādu aktīvu nolietojums, kuri iegādāti līdz 2018. gadam un kurus izmanto ar uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu nesaistītiem mērķiem;
• pārstāvniecības izdevumi un personāla motivēšanas izdevumi, kas pārsniedz 5 % no kopējās darba algas (bruto) par iepriekšējo gadu;
• izdevumi par reprezentatīviem automobiļiem;
• sodi un sodanaudas;
• degvielas patēriņš, kas pārsniedz noteiktās robežas;
• nedrošie norakstītie debitoru parādi.

SAISTĪTAJĀM PERSONĀM PIEŠĶIRTIE AIZDEVUMI

Saistītām personām piešķirtos aizdevumus uzskata par nosacītu peļņas sadali un tiem piemēro UIN
likmi 25 % apmērā.
Tomēr iepriekš minētais nosacījums neattiecas uz šādiem aizdevumiem:
1) aizdevumi, ko akcionārs/dalībnieks piešķīris saviem meitas uzņēmumiem;
2) aizdevumi, ko uzņēmums piešķīris savai pastāvīgajai pārstāvniecībai;
3) gada laikā piešķirto aizdevumu summa, ja iepriekšējos gados nav bijusi nesadalītā peļņa;
4) piešķirto aizdevumu summa, kas nepārsniedz no nesaistītām personām saņemto aizdevumu
summu;
5) īstermiņa aizdevumi (uz termiņu līdz 12 mēnešiem);
6) gada laikā piešķirto aizdevumu summa, ciktāl tie nepārsniedz pašu kapitāla lielumu gada
sākumā, neieskaitot nesadalīto peļņu, rezervi neapgrozāmo aktīvu pārvērtēšanai un citas
rezerves, kuras nav uzkrātas peļņas sadalīšanas rezultātā.
Atmaksājot iepriekš saņemto aizdevumu, kuram piemēroja UIN likmi 25% apmērā, nodokļu
maksātājam ir tiesības samazināt ar nodokli apliekamo bāzi par dzēstā aizdevuma summu.

PALIELINĀTIE PROCENTU MAKSĀJUMI

No 2018. gada būs spēkā šādi "nepietiekamas kapitalizācijas" noteikumi:
1) aizņemtā un pašu kapitāla attiecība pārsniedz 4 pret 1;
2) samaksāto procentu summa pārsniedz 3 miljonus eiro un 30 % no rādītāja EBITDA.

Jebkura rādītāja pārsniegšanas gadījumā procentu maksājumus uzskatīs par nosacītām dividendēm, un
attiecīgi tiem tiks piemērots UIN 25 % apmērā.
"Nepietiekamas kapitalizācijas" noteikumi neattiecas uz tādu kredītu procentiem, kurus piešķīrušas
finanšu iestādes, kuras ir Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) vai valsts, ar kuru Latvija
ir noslēgusi vienošanos par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, rezidenti, un attiecīgā finanšu
iestāde sniedz kreditēšanas pakalpojumus vai finanšu nomas pakalpojumus un atrodas finanšu
monitoringa vai kredītiestāžu darbības uzraudzības iestādes uzraudzībā.

PEĻŅAS NO AKCIJU/DAĻU PĀRDOŠANAS (HOLDINGA REŽĪMS)

Sadalot peļņu no akciju/daļu pārdošanas (izņemot ofšora uzņēmumu akcijas/daļas), UIN nepiemēro
gadījumā, ja pārdotās akcijas/daļas uzņēmumam piederēja ne mazāk kā 36 mēnešus. Atbrīvojumu no
aplikšanas ar nodokli nepiemēro, ja nodokļu maksātāja dibināšanas vai konkrētas struktūras
izveidošanas galvenais mērķis ir holdinga režīma priekšrocību izmantošana (proti, aplikšanas ar nodokli
optimizācija vai minimizēšana).
Tāpat atbrīvojumu no aplikšanas ar nodokli nepiemēro peļņai no finanšu instrumentu (piemēram,
investīciju fondu, vērtspapīru, obligāciju u.tml. daļas) pārdošanas, kā arī maksājumiem par intelektuālā
īpašuma izmantošanu un gūtajiem procentiem.

LĪDZ 2017. GADA 31. DECEMBRIM UZKRĀTO NODOKĻA ZAUDĒJUMU IZMANTOŠANA
Līdz 2017. gada 31. decembrim uzkrātos nodokļa zaudējumus var izmantot piecu gadu laikā (proti, līdz
2022. gadam). Uzņēmumi ir tiesīgi samazināt par dividendēm aprēķināto UIN par 15 % no iepriekš
norādītajiem zaudējumiem, bet ne vairāk kā 50 % no aprēķinātā UIN.

NODOKĻA ATLAIDE PAR ZIEDOJUMIEM
Uzņēmumi varēs izmantot vienu no šādiem nodokļa atvieglojumiem par ziedojumiem sabiedriskā
labuma organizācijām:
• samazināt par dividendēm aprēķināto UIN par 75% no ziedojuma summas, bet ne vairāk kā
20% no aprēķinātā UIN;
• ar nodokli apliekamajā bāzē neiekļaut ziedojumus, kuru summa nepārsniedz 5% no iepriekšējā
gada peļņas; vai
• ar nodokli apliekamajā bāzē neiekļaut ziedojumus, kuru summa nepārsniedz 2% no iepriekšējā
gada darba algas (bruto) fonda.
Šo nodokļa atvieglojumu piemēro arī ziedojumiem nevalstiskām organizācijām, kuras ir reģistrētas
kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, vai valstī, ar kuru Latvija ir
noslēgusi vienošanos par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

IETURĒJUMA NODOKLIS

Procentu maksājumi
Procentu maksājumu aplikšanas ar nodokli kārtība paliks nemainīga, proti, procentu maksājumus
neapliks ar nodokli ienākumu gūšanas vietā, bet būs nepieciešams ievērot "nepietiekamas
kapitalizācijas" noteikumus (sk. iepriekš).

Atlīdzība par vadības un konsultatīviem pakalpojumiem
Atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem nerezidentiem apliek ar nodokli 20%
apmērā.
Nodokļa summu var samazināt vai piemērot atbrīvojumu no nodokļa, piemērojot attiecīgās nodokļu
konvencijas noteikumus.

Nekustamā īpašuma atsavināšana
Nodokli ienākumu gūšanas vietā 3% apmērā piemēros ārvalsts uzņēmumam izmaksātās atlīdzības
summai par Latvijā esoša nekustama īpašuma vai uzņēmuma, kam pieder nekustamais īpašums Latvijā,
akciju/daļu atsavināšanu.

Maksājumi ofšora uzņēmumiem
Maksājumus ofšora uzņēmumiem apliek ar nodokli 20 % apmērā.

PASTĀVĪGAS PĀRSTĀVNIECĪBAS APLIKŠANA AR NODOKLI

Pastāvīgās pārstāvniecības nodokļus maksās tādā pašā kārtībā kā Latvijas uzņēmumi, proti — brīdī, kad
pastāvīgās pārstāvniecības peļņa tiks nodota tās galvenajam uzņēmumam.

PERSONĀLSABIEDRĪBAS APLIKŠANA AR NODOKLI

No 2018. gada personālsabiedrības kļūs par UIN maksātājiem. Sadalot personālsabiedrības peļņu, tiks
piemērots UIN 25 % apmērā.

UIN AVANSA MAKSĀJUMI

No 2018. gada jūlija tiks atcelti UIN avansa maksājumi.

TAKSĀCIJAS PERIODS

Taksācijas periods turpmāk būs viens mēnesis. Saskaņā ar pārejas noteikumiem par periodu no
2018. gada janvāra līdz jūnijam būs jāiesniedz tikai viena UIN deklarācija. Pastāvīgās pārstāvniecības
taksācijas periods būs viens gads.
UIN nodokļa deklarāciju iesniegšanas termiņš ir nākamā mēneša 20. datums.
Uzņēmumiem, kuru pārskata periods atšķiras no kalendārā gada, būs pienākums sagatavot starpposma
finanšu pārskatu par stāvokli uz 2017. gada 31. decembri, kā arī iesniegt UIN nodokļa deklarāciju un
aprēķināt UIN par periodu līdz 2017. gada 31. decembrim (saskaņā ar esošajiem nosacījumiem).