Jaunumi

Žurnāla “BILANCE” novembra numurā lasiet

TAXLINK. Correspondent of MAZARS partneris Oļegs Sējāns žurnāla “BILANCE” novembra numurā stāsta par būtiskākajām nodokļu kļūdām un riskiem, ko uzņēmumi pieļauj grāmatvedībā un gada pārskatos.Uzņēmējdarbībā gadās dažādas situācijas, taču viens ir pilnīgi skaidrs – jebkurš vēlas izvairīties no problēmām ar valsti, tostarp saistībā ar nodokļu nomaksas jautājumiem. Bieži dzirdētas bailes no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) pārbaudēm un auditiem, taču jebkuru stresu un uztraukumu šajā jomā ir iespējams novērst tad, ja laikus tiek atrasts pareizais instruments, kas palīdzēs identificēt problēmas un rast risinājumus. Šī iemesla dēļ no uzņēmēju un grāmatvežu puses ir pieprasījums pēc neatkarīgam nodokļu pārbaudēm, kuras veic nevis bargi VID inspektori, bet draudzīgi profesionālie nodokļu konsultanti. Viens no šādu neatkarīgu pārbaužu veidiem ir Nodokļu risku diagnostika.

“Nodokļu risku diagnostika” ir ērts un pieejams rīks kā ietvaros ikvienam uzņēmējam un grāmatvedim tiek piedāvāts atklāt nodokļu riskus un sniegt padomus, kā no tiem izvairīties. Šo nodokļu diagnostiku var veikt jebkurā no turpmāk minētajām situācijām.

Nodokļu risku diagnostiku bieži vien veic pirms gada pārskata revīzijas vai revīzijas ietvaros. Ikgadēju revīziju var salīdzināt ar automašīnas drošības spilveniem: tad, kad auto avarē, drošības spilveni nostrādā un pasargā šoferi un pasažierus no dzīvības zaudēšanas. Taču drošības spilveni nepasargā auto no pašas avārijas, kā rezultātā auto tiek sabojāts un bieži vien to saremontēt vairs nav iespējams. Līdzīgi arī uzņēmuma ikgadējās revīzijas gadījumā revidents var atklāt būtiskākos nodokļu riskus jeb kļūdas, taču “saremontēt” uzņēmumu bez nopietniem finanšu ieguldījumiem dažkārt ir sarežģīti. Tāpēc būtu prātīgāk, ja par nodokļu riskiem tiktu padomāts pirms ikgadējās revīzijas.

Jāatzīst, ka uzņēmumi, kuru gada pārskati nav obligāti auditējami,  pakļauti vēl lielākiem nodokļu riskiem, tāpēc šiem uzņēmumiem  ieteicams veikt neatkarīgu nodokļu pārbaudi reizi gadā pirms gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas. Bez tam nodokļu risku diagnostiku būtu vērts pasūtīt dažādos pārmaiņu procesos uzņēmumā (piemēram, gadījumā, ja mainās uzņēmuma grāmatvedis, valde vai uzņēmuma īpašnieks), vai ja uzņēmums ir veicis netipiska veida vai lieluma darījumus.

Kā zināms, Latvijā ir ļoti izplātīts, ka salīdzinoši nelielu uzņēmumu grāmatvedību kārto viens grāmatvedis. Šādu uzņēmumu grāmatveži diemžēl ar nodokļu riskiem parasti cīnās vienatnē vai arī uzzina par nodokļu risku un kļūdu esamību tikai tad, kad VID uzsāk uzņēmumā kādu nodokļu pārbaudi. Tieši tāpēc nodokļu risku diagnostiku ir īpaši ieteicams veikt tām kompānijām, kur ir viens grāmatvedis, tādējādi nodrošinot “četru acu” pārbaudes principu.

To, cik lietderīgi būtu veikt neatkarīgu nodokļu pārbaudi pirms VID pārbaudes veikšanas, ir, protams, pašsaprotama lieta. Turklāt, nodokļu risku diagnostiku ir vērts veikt arī pirms uzņēmuma pārdošanas, kad nepieciešams sakārtot līdz šim neatrisinātas nodokļu problēmas.

“Nodokļu risku diagnostika” pakalpojums veidots tā, lai identificētu dažādus riskus, kā arī novērstu sekas – nenomaksāti nodokļi, sodi, nokavējuma naudas, jo kopumā tiek pārbaudīti vairāk nekā 500 iespējamie nodokļu riski. Lai to paveiktu, sertificēti eksperti pārliecinās, ka nodokļu aprēķināšana uzņēmumā atbilst visiem normatīvajā bāzē noteiktajām prasībām, tostarp Ministru kabineta noteikumiem, likumiem, kā arī VID un tiesu praksei. Ja tiek identificētas kļūdas, profesionāļi ieteiks, kā pareizi noformēt dokumentus, izskaužot pārkāpumus, kļūdas un neprecizitātes, detalizēti sniedzot skaidrojumu par katru no situācijām.

Pārbaude parasti tiek veikta par iepriekšējiem 12 mēnešiem, taču to var realizēt gan par garāku, gan par īsāku pārbaudes laika posmu. Pārbaude ietver vairākus etapus.

Publiskās informācijas pārbaude

Pārbaudes procesā nodokļu speciālisti vispirms patstāvīgi iepazīstas ar publiski pieejamo informāciju par uzņēmumu (gada pārskati, informācija par nomaksātiem nodokļiem, reģistrācijas dati un tml.), un jau šajā etapā tiek identificētas jomas, kurām pārbaudes procesā tiks pievērsta īpaša uzmanība. Piemēram:

 • nodokļu parādu esamība var būt saistīta ar regulārām nodokļu deklarāciju korekcijām;
 • aizņēmumu esamība liek pievērst uzmanību uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) bāzē iekļaujamo palielināto procentu maksājumu aprēķināšanai;
 • darījumu ar saistītajām personām esamība var norādīt uz nepieciešamību sagatavot transferta cenu dokumentāciju;
 • liels pārējo izmaksu īpatsvars peļņas vai zaudējuma aprēķinā var liecināt par nesaimniecisko izmaksu risku.

Veikto darījumu tipu identificēšana

Līdztekus ar iepazīšanos ar publiski pieejamo informāciju uzņēmuma grāmatvedim tiek nosūtīta īsa un saprotama anketa, kurā grāmatvedim nepieciešams atzīmēt, kādus darījumus tipus uzņēmums veicis iepriekšējo 12 mēnešu laikā,  norādot šo darījumu aptuveno vērtību, piemēram, ar PVN apliekamo un neapliekamo darījumu vērtību, uz ES veikto preču piegāžu vai sniegto pakalpojumu vērtību, saņemto aizņēmumu vērtību, nerezidentiem veikto maksājumu vērtību.

Intervijas veikšana un atsevišķu dokumentu pārbaude

Pēc tam nodokļu speciālisti veic interviju ar uzņēmuma grāmatvedi, detalizētāk izrunājot to, kā tiek piemēroti nodokļi konkrētajos uzņēmuma veikto darījumu veidos. Ja darījumu veids ir būtisks vai nodokļu speciālistam pēc intervijas ar grāmatvedi saglabājušās neskaidrības par to, kā uzņēmums piemēro nodokļus konkrētajā darījumu veidā, tad nodokļu speciālists veic atsevišķu dokumentu (piemēram, rēķinu, līgumu) pārbaudi.

Nodokļu risku diagnostikas ziņojums

Kaut gan “Nodokļu risku diagnostika” ir veidota no vairākiem iepriekš aprakstītajiem etapiem, tas joprojām ir ātrs un efektīvs process. Proti, vidējais nodokļu risku diagnostikas veikšanas ilgums ir no divām dienām līdz vienai nedēļai, atkarībā no uzņēmuma lieluma un struktūras. Diagnostikas rezultātā tiek sagatavots kodolīgs un saprotams ziņojums, piedāvājot trīs līmeņu jeb luksofora principu: jomas, kurās nav konstatētas problēmas, tiks atzīmētas kā zaļas; riskantākas zonas tiks atzīmētas kā dzeltenas; pārkāpumi un kļūdas tiks atzīmētas kā sarkanas.


Visi identificētie nodokļu riski tiek aprakstīti, izmantojot vienotu struktūru: 

a)    Situācijas apraksts;  

b)    Nodokļu riska apraksts;  

c)    Speciālistu ieteikumi risku novēršanai.

Izveidotais rīks būs noderīgs arī gadījumos, ja uzņēmumā nav ieviesta nodokļu risku vadības sistēma vai arī tajā konstatēts kāds “vājais posms”. Diagnostikas veikšanas biežums ir atkarīgs no tā vai uzņēmumā eksistē iekšējās kontroles sistēma un cik efektīvi tā strādā, kāda ir grāmatvežu un nodokļu piemērošanas speciālistu kvalifikācija, cik sarežģītas ir saimnieciskās operācijas, dokumentu aprites organizēšana un tml.

Tā kā visas Nodokļu risku diagnostikas procedūras ir standartizētas un maksimāli vienkāršotas, šis pakalpojums palīdzēs kā jaunākiem grāmatvežiem, tā arī pieredzējušiem profesionāļiem, nodrošinot pilnīgu informācijas konfidencialitāti. 

Kādas kļūdas visbiežāk tiek konstatētas nodokļu risku diagnostikas ietvaros? Kā jau minēts, pašreiz ir apkopotas vairāk nekā pustūkstotis potenciālo nodokļu risku un kļūdu, kas ikdienā tiek konstatētas neatkarīgo pārbaužu ietvaros, piemēram:

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

 • Nepareiza PVN proporcijas piemērošana;
 • Atsevišķās PVN uzskaites neesamība;
 • Nepareiza reversa PVN aprēķināšana;
 • Nepareiza priekšnodokļa korekcija darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • Nodokļu aprēķināšanas kļūdas uzņēmuma reorganizācijas ietvaros (piemēram, nepaziņošana VID par priekšnodokļa summām, kas tika atskaitītas darījumos ar nekustamo īpašumu).

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

 • Tirgus cenas principa neievērošana darījumos ar saistītajām personām;  
 • Transferta cenu dokumentācijas neesamība;
 • UIN neieturēšana no maksājumiem par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem;
 • UIN neieturēšana no maksājumiem ārvalstniekiem par uzņēmuma kapitāla daļām, kura aktīvus veido galvenokārt Latvijā esošais nekustamais īpašums;
 • Nepareiza UIN bāzē iekļaujamo palielināto procentu maksājumu aprēķināšana jeb tā saucamais “Thin Cap” (angliski “Thin Capitalisation Rules”);
 • Nesaimniecisko un reprezentācijas izmaksu neiekļaušana ar UIN apliekamajā bāzē.

Darba algas nodokļi

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neieturēšana no maksājumiem ārvalstniekiem par Latvijā esošā nekustamā īpašuma iegādi;
 • Darbiniekiem piešķirto labumu neaplikšana ar darba algas nodokļiem;
 • Darba algas nodokļu nepiemērošana vai nepareiza piemērošana, izmaksājot atlīdzību nerezidentiem;
 • Ar darbiniekiem izsniegto aizdevumu un saimniecisko avansu saistītie nodokļu riski.

Nodokļu risku diagnostika kopā, piemēram, ar gada pārskata revīziju nodrošina praktiski 100% garantiju, ka visi uzņēmuma nodokļu riski ir identificēti un galvenais – novērsti ar minimāliem finanšu zaudējumiem. Bez tam, šajā gadījumā revīzijas process tiek krietni paātrināts un vienkāršots, jo nodokļu risku pārbaude tiek veikta atsevišķa mērķtiecīga procesa ietvaros, tādējādi taupot gan revidentu, gan grāmatvežu resursus. Tāpēc aicinām uzņēmējus pret nodokļu nomaksu izturēties atbildīgi, mazinot problēmas un sarežģījumus, kas var rasties, laikus nenovēršot riskus. 

 

Bilance 11.2021.pdf